Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven VZW 

Statuten
FV-Leuven VZW

 

Familiekunde Vlaanderen Regio Leuven vzw

Vaartstraat 22, bus 4 te 3000 Leuven    
Ondernemingsnummer:
0545.905.310

Uittreksel uit de Statuten

De vereniging werd opgericht op 08 februari 2014 en heeft haar zetel te 3000 Leuven, Vaartstraat 22 B4, gerechtelijk arrondissement Leuven.
Haar doel is bij te dragen tot de verwezenlijking van de doeleinden van Familiekunde Vlaanderen vzw in de regio Leuven.
De oprichters zijn van rechtswege lid van de Algemene vergadering.
Deze laatste kan op voorstel van de Raad van bestuur een nieuw lid aanvaarden.
De leden kunnen te allen tijde uittreden.
De Algemene vergadering kan hen uitsluiten met twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Het minimum aantal leden is drie.
De Algemene vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de Raad van bestuur of indien een vijfde van de leden er om verzoeken. Zij kan beslissen indien ten minste de helft van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd.
Zij is bevoegd voor de goedkeuring van rekeningen en begroting, de ontlasting van de bestuurders, de afzetting van leden, de benoeming en afzetting van bestuurders, de vrijwillige ontbinding van de vereniging en de toewijzing van het patrimonium.
De notulen liggen op de zetel van de vereniging ter inzage van leden en belanghebbende derden.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene vergadering voor onbepaalde duur.
Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen of door de Algemene vergadering worden afgezet.
De Raad van bestuur is als college bevoegd voor alle daden van bestuur die niet voorbehouden zijn aan de Algemene vergadering.
In overeenstemming met de statuten van de vereniging zijn zij als college bevoegd om alle daden van bestuur te stellen die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de Algemene vergadering.

Het patrimonium wordt bij ontbinding in principe toegekend aan Familiekunde Vlaanderen vzw.

Benoeming van de bestuurders.
Tijdens de Algemene vergadering van 08-02-2014 werden acht personen verkozen tot bestuurders.
De huidige samenstelling vindt u op de webstekpagina:
Wie contacteren?

Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 LeuvenRPR0545.905.310www.familiekundevlaanderen-leuven.be familiekundeleuven@gmail.com

Home

Bijgewerkt op 12-10-2010 © FV-Leuven