Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven VZW 

 Hoe bestellen?

De publicaties waarbij een prijs wordt aangeduid zijn inclusief kosten verzending binnenland.
Bestelling door overschrijving van het verschuldigde bedrag met vermelding van de gewenste titel en het bestelnummer
op rek. IBAN: BE10 0013 1130 4604 - BIC: GEBA BE BB - van FV-Afdeling Leuven.
Voor leveringen in het buitenland worden extra verzendkosten aangerekend.
Gelieve hiervoor dan ook vooraf contact op te nemen met de penningmeester
Pol Vanden Bempt.

Omschrijving publicaties FV-Leuven


 • DIEST 1702

 • Begin 2015 gaf Familiekunde Vlaanderen regio Leuven het boek ‘De Volkstelling 1702 in Oostelijk Vlaams-Brabant uit.

  Het was het werk van een ploeg vrijwilligers die de telling van dat jaar, uitgevoerd in meer dan 160 steden, gemeentes en parochies uit onze regio transcribeerde. Een omvangrijke index op naam vervolledigde het werk.

  In de transcriptie ontbrak één belangrijke gemeente: de stad Diest. Terwijl de telling van de belangrijkste steden Leuven, Tienen, Aarschot en Vilvoorde wel voorhanden was, werd die van Diest toen niet gevonden. Begin 2016 ontdekte Jan Caluwaerts toevallig het manuscript van de Diestse telling in het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht). Om de publicatie van de telling van 1702 compleet te maken, besliste FV Leuven dan ook deze van Diest te transcriberen en als aanvulling op de oorspronkelijke editie uit te geven.

  We zijn er van overtuigd dat veel professionele en amateur-vorsers hier naar uitkijken, en hopen dat deze publicatie er moge toe bijdragen het beeld van de stad Diest in de periode rond 1700 scherper te stellen.

  Prijs voor FV leden: € 11 -   voor niet leden: € 13   -  vermelding: 'Diest 1702

  Technische gegevens:

  een omstandige inleiding op de telling van Diest

  46 pagina's transcriptie met heel wat informatieve voetnoten

  een index op familienaam; een index op beroep of functie, in totaal 74 pag.

   


  Gedoopt in Aarschot

  Auteur: Dr. Paul Kempeneers
  Uitgave in A4 formaat, 189 bladzijden – 2009 - 12.00 €
  (bestelnr. 038)

  Dit boek omvat oude dooplijsten uit de periode ca. 1564, 1700-1802 (fragmentarisch), 1803-1830.


  Attenhoven 1609-1649

  Auteur: Dr. Paul Kempeneers
  Uitgave in A4 formaat, 52 bladzijden – 2011 - 10.00 €
  (bestelnr. 051)

  Van 1609 tot 1649 noteerde pastoor Jan Baex 611 dopelingen, 172 huwelijken en 394 overlijdens in Attenhoven.
  Om de wisselende Latijnse naamvallen te vermijden, werden alle gegevens omgezet naar het Nederlands. Het nummer, dat de teller destijds heeft aangebracht, is in de alfabetische lijsten achter de naam toegevoegd. Zo kan de genealoog de digitale versie van het originele boek gemakkelijk raadplegen.
  In dit boek werden al de namen alfabetisch gerangschikt en vet gedrukt. Na een liggend streepje volgen dan bij de dopen: de datum, de namen van de vader en de moeder, en na de afkorting "pm" de namen van de peter en de meter. De formule "legitimus/legitima" (wettig) werd overal weggelaten, maar niet de vermelding van de onwettigheid van het kind (7 gevallen). Interessant is ook de aanduiding van de 8 tweelingen uit die periode.
  Bij de alfabetisering van de huwelijken staat de echtgenoot vooraan. Gemakshalve verwijst de lijst met de naam van de vrouw naar haar partner.
  Attenhoven werd in 1631 zwaar getroffen door de pest, die woedde van maart tot augustus met 128 overlijdens, dit is zowat 1/4 van de toenmalige bevolking van Attenhoven. In juni besliste pastoor Jan Baex om met zijn parochianen op bedevaart naar Scherpenheuvel te trekken. Deze voettocht, heen en terug twee keer 36 km, wordt nog ieder jaar overgedaan.


  Huwelijken uit de kantonmunicipaliteit van Grimbergen, periode 1797-1800

  Auteur Daniël Notredame
  Uitgave in A4 formaat, 74 bladzijden – 2005 - 5.00 €
  (bestelnr. 023)

  In de periode tussen 1797-1800 was men verplicht te huwen in de Kantonhoofdplaats,  op elke decade van de maand (om de 10 dagen).


  Huwelijken te Impde 1612-1796

  Auteur: Nicole Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat - 32 blz. – 2004 - 4.00 €
   (bestelnr. 022)


  Huwelijken te Meusegem (Wolvertem)1616-1797

  Auteur: Nicole Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat - 60 bladzijden – 2004 - 4.00 €
  (bestelnr. 021)


  Overlijdens uit de Parochieregisters en Burgerlijke stand van Impde en Rossem, periode 1800-1811

  Auteur Nicole Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat, 26 bladzijden – 2006 - 4.00 €
  (bestelnr. 025)

  Aan de hand van een dossier met de akten uit de parochieregisters van Impde en Rossem heeft de auteur deze bewerkt en gelijkertijd heeftzij de vergelijking gedaan met de Burgerlijke stand.


  Extracten van doopakten ingediend te Leuven (België) ter gelegenheid van een huwelijk tijdens de Franse bezetting

  Auteur: Paul De Clerck
  Uitgave in A4 formaat, 295 bladzijden – 2006- 7.00 €
  (bestelnr. 016)

  Een publicatie op basis van een collectie ingebonden oude akten die in het Stadsarchief van Leuven worden bewaard onder de naam "Volume A". De 778 akten werden in een eerste fase allemaal in de computer ingevoerd in de leeszaal van het archief. Daarna werd getracht op basis van de huwelijksakten van de Burgerlijke Stand, de huwelijken terug te vinden en werden de gegevens van beide partners en hun ouders ingevoerd. Niet alle personen in de 778 geboorte- of doopakten konden als huwende te Leuven worden teruggevonden. Een eerste deel geeft de inhoud van alle 778 akten weer. Een tweede deel geeft de bewerking van de huwelijken weer.
  Het belang van deze verwerking voor de genealogen ligt in de oorsprong van de betrokkenen. Om te huwen moeten de personen die niet in Leuven waren geboren een afschrift van hun geboorteakte voorleggen. Het gaat hier dus om "vreemdelingen", dikwijls uit de streek rond Leuven. Door oorlogsfeiten, voornamelijk in de twintigste eeuw maar ook al vroeger, zijn van vele parochies in de buurt van Leuven de gemeentehuizen afgebrand met vele of zelfs alle registers. Daar in de eerste wereldoorlog ook de dubbels op het Justitiepaleis van Leuven werden vernietigd, kunnen deze uittreksels wellicht enkele medegenealogen helpen om een verdwenen akte onder deze 778 akten terug te vinden.
  Door de Franse bezetting van onze streken in deze periode en de aanwezigheid in Leuven zelf van talrijke Fransen, onder meer in het "Hôtel des Invalides", het huidige Pauscollege, is het niet te verwonderen dat er ook ongeveer 120 Fransen bij zijn. Dat herkent men aan de getuigen, meestal vier in aantal, die dan met graad en functie worden vernoemd. Maar ook andere buitenlanders waren in Leuven aanwezig, wellicht omwille van de Katholieke Universiteit en de meer dan dertig kloosters.


  Gedoopt in Tienen – Sint-Germeinskerk 1708-1738

  Auteur: Dr. Paul Kempeneers
   A4 formaat - 228 blz. –- 2012 - 12.00 €  (bestelnr. 048)

  In deze dooplijst vindt de lezer de namen van de kinderen die in de Sint-Germanuskerk (voorheen Sint-Germeins) van Tienen gedoopt werden in de periode 1708-1738, in totaal 31 jaar.  Ze zijn opgenomen in de parochieregisters nummer 6 en 7, bewaard in het archief van het Hagelands Historisch Documentatiecentrum (HHD) in Tienen, gelegen op de Erfgoedsite beter bekend als het Toreke. Van het jaar 1738 ontbreken echter de dopen van oktober, november en december. Van oktober en november zijn slechts 2 onwettige kinderen genoteerd.

  De parochieregisters zijn in het Latijn opgesteld. In de bewerking heb ik de gegevens in het Nederlands vertaald. Op deze wijze vermeed ik alle genitieven en ablatieven in de namen. De formule "quem/quam susceperunt" heb ik vervangen door "peter en meter" (afgekort pm).


   

  • De Baarzaal - deel I: genealogische gegevens van 5 juni 1819 tot 31 december 1852

  Auteur: Edmond Willems,  A4, 261 pp – 2006 - 10.00 € (bestelnr. 007)

  • De Baarzaal - deel II: genealogische gegevens (1853-1885)

  Auteur: Edmond Willems, A4 , 410 pp – 2011 -(uitgeput) (bestelnr. 049)

  • De Baarzaal - deel III: genealogische gegevens beginnend in 1886

  Auteur: Edmond Willems, A4 , 231 pp – 2008 - 10.00 €  (bestelnr. 033)

  •  De Baarzaal - alfabetische klapper (1819-1923)

  Auteur: Edmond Willems, A4 , 71 pp – 2006 - 8.00 €  (bestelnr. 006)

  Genealogische gegevens uit de Leuvense materniteit van de 19de eeuw.
  In juni 1819 werd in Leuven 'de baarzaal' geopend. De inschrijvingsregisters van deze typisch sociale instelling uit de 19de eeuw bevatten een rijk genealogisch bestand met veelal aanvullingen op de gegevens van burgerlijke stand en de parochieregisters.
  Hierin staan de vrouwen chronologisch, in volgorde van opname, genoteerd. Per vrouw tekende men tal van identificatiegegevens op: naam en voornaam van de vrouw, beroep, ouderdom, geboorteplaats, plaats van onderstandwoonst, adres (enkel bij Leuvenaars), burgerlijke stand (bij een gehuwde vrouw staat de naam van haar echtgenoot vermeld, bij een ongehuwde deze van de ouders), datum van inkomen, datum en uur van bevallen, doopdatum van het kind, voornaam van het kind, vertrekdatum van de moeder en van het kind, het aantal ligdagen van de vrouw, het aantal ligdagen van het kind, eventueel de overlijdensdatum van het kind en/of deze van de moeder. De vrouwen die niet in Leuven waren gedomicilieerd en voor een of andere rede in deze instelling bevielen, werden als "vremd" of "vreemdeling" vermeld.
  Vanaf de aanvang in 1819 tot mei 1823 werd expliciet en van 1828 tot 1837 nog sporadisch genoteerd wanneer er een kind van de materniteit naar het vondelingenhuis werd overgebracht. De afstand van het kind gebeurde niet altijd met de volle toestemming van de moeder. Deze laatste kon voor verschillende redenen in een andere instelling worden opgenomen, waar haar kind haar niet kon vergezellen (hospitaal of gevangenis) of wegens het overlijden bij de geboorte van het kind. Soms worden medische opmerkingen in verband met de geboorte genoteerd

   Een alfabetische klapper (1819-1923) op naam van de moeder met een algemene inleiding en gebruiksreferenties. De referentie zijn deze van het boekdeel en het volgnummer aangegeven in de registers van de baarzaal.


  Cholerapatiënten te Leuven 1833, 1849, 1854, 1859, 1866

  Auteur: Emond Willems
  Uitgave in A4 formaat - 250 blz. – 2000 - 17,00 €
   (bestelnr. 005)

  Het aanboren van bronnen waarvan men op het eerste gezicht geen vondsten verwacht, kan aanleiding geven tot verrassende resultaten
  Archiefstukken i.v.m. de cholera-epidemie in Leuven zijn een genealogische bron, zelfs voor onze voorouders die aan de ziekte ontsnapten of ze overleefden. Deze documenten lonen de moeite geraadpleegd te worden door ieder die familieleden heeft die tussen 1833 en 1866 in Leuven verbleven, hetzij als handelaar, als toevallige passant, soldaat of als inwoner van een andere gemeente, zelfs van buiten de provincie Brabant. De documenten werden zo getrouw mogelijk weergegeven met als doel een wegwijzer te zijn naar minder bekende bronnen.
   Indices op familienamen maken deze publicatie tot een handig naslagwerk over uw Leuvense familieleden.


  Soldaten van Napoleon overleden in het voorlopig militair hospitaal te Vlierbeek

  Auteur: Daniël Notredame
  Uitgave in A4 formaat - 224 bladzijden – 2005 - (uitgeput)
   (bestelnr. 026)

   Het betreft hier soldaten die in het tijdelijk militair hospitaal, gevestigd in de Abdij van Vlierbeek, werden binnengebracht in de periode 21 september 1809 tot eind eerste kwartaal 1810. De verschillende dossiers uit dit archiefonderdeel werden volledig geanalyseerd en in tabelvorm gegoten. Zo vindt men er de datum van inkomen en uitgaan of van overlijden. Bij overlijden werden deze mensen ingeschreven in het overlijdensregister van Pellenberg.


  GEZINNEN UIT WESPELAAR - 1622 – 1844 (1913)

  Auteur: Daniël Notredame
  Uitgave in A4 formaat, 708 blz. in 2 dln – 2017 - :
  dl 1:
  Abrams tot Moons; dl 2: Moons tot Zegers  + alfabetische index
  De twee boekdelen zijn samen te verkrijgen tegen de prijs van € 50,00 (exclusief verzendingskosten). Ze kunnen liefst worden afgehaald, na betaling en op afspraak, bij haar thuis op het adres : Nicole Van den Borre, M. Francisstraat 10, 3150 Wespelaar
  Haar-e-mailadres:
  nicole-vdb@telenet.be, haar rekeningnummer : BE57 7855 0924 3335

  Deze gezinsreconstructie van Wespelaar is het resultaat van het werk dat Daniël Notredame destijds heeft aangevat, maar dat hij wegens zijn vroegtijdig overlijden in 2017 niet helemaal heeft kunnen afwerken. Hij had toen al meer al dan 5.000 personen in het genealogisch programma PRO-GEN ingevoerd, vertrekkend van de vroeger beschikbare bestanden en microfilms. Op vraag van zijn echtgenote Nicole Van den Borre, heeft Paul De Clerck ervoor gezorgd dat dit werk van Daniël niet verloren ging. Hij heeft het aangevuld en waar nodig verbeterd. De parochieregisters zijn verwerkt vanaf 1622 tot en met 1844. Voor de burgerlijke stand is ook alles verwerkt tot dat jaar, maar ook alle huwelijken uit het project DEMOGEN en de gegevens uit de publicaties van Nicole over de eeuwelingen werden gebruikt. Op die manier komen er in het werk gegevens voor tot in 1913.
  De 5.534 personen die in het boek zijn opgenomen, staan in alfabetische volgorde. Tussen hen zijn er 1.670 relaties. Vele personen komen er meermaals in voor, als persoon in de eerste plaats, maar ook als partner, als kind of ouder van een kind. Men kan iedereen terugvinden in de lijst zelf. Als hulp is er achteraan nog een index op de plaatsen en de namen toegevoegd. Deze laatste is opgemaakt op achternaam, voornaam en geboortejaar.


  Gezinsreconstructie GOOIK

  Auteur - coordinator: Paul De Clerck
  Uitgave op cd-rom. 2007 - 10.00 €
   (bestelnr. 902)

  In november 2003 werd gestart met het invoeren door tien vrijwilligers van 13 mappen A4 met gezinsbladen (afkomstig van Yvon Wynants), en van juni 2004 tot nu is gewerkt aan het controleren en aanvullen op basis van de microfilms in het RA te Leuven. Daarbij werd ontdekt dat de oudste registers van Gooik in zeer slechte staat en dikwijls fouten omvatten.
  Het uiteindelijke PRO-GEN-bestand omvat 21.713 personen en 5.479 relaties. Dit resultaat wordt geleverd op een cd-rom omdat het geheel zoveel bladzijden omvat dat een uitgave op papier haast ondoenbaar is.
  Op de cd vindt men een gezinsreconstructie van bijna 1.500 bladzijden met index op plaatsen en namen, een alfabetische klapper op dopen, begrafenissen en huwelijken (PR) en een tekstuitvoer van een klapper op alle huwelijken (dus ook BS tot ca. 1850), gerangschikt op naam van de bruidegom en van de bruid.
  De cd bevat ook een HTML-versie van de gezinsreconstructie en een gebruiksvriendelijk openingsscherm van waaruit u de inleiding, de klappers en de reconstructie gemakkelijk kan raadplegen met uw gebruikelijke browser.


  De Volkstelling in Aarschot in het jaar IV (1796)

  Auteur: Dr. Paul Kempeneers
  Uitgave in A4 formaat, 52 bladzijden – 2011 - 10.00 €
  (bestelnr. 046)

  Dr. P. Kempeneers raadpleegde bij zijn onderzoek naar de plaatsnamen van Aarschot (2009) ook de telling van het jaar IV van de Franse Republiek, dit is het jaar 1796. De beschikbare kopie van deze telling is slecht leesbaar. Door zijn kennis van andere bronnen kon de auteur alle namen (op een paar na) volledig ontcijferen. De inwoners van Aarschot zijn gerangschikt per familie en per straat. In een aparte lijst staan de inwoners van de gehuchten Haterbeek en Nieuwrodenberg.

  Om een voorouderlijke naam terug te vinden stelde de auteur een alfabetische klapper samen, die onmiddellijk verwijst naar een nummer in de lijst. Voor genealogen is dit een handig hulpmiddel om een familielid vlug terug te vinden, vooral omdat zoveel registers uit Aarschot zijn vernietigd.


  Volkstellingen in Aarschot (1693-1755)

  Auteur: Dr. Paul Kempeneers
  Uitgave in A4 formaat, 49 bladzijden – 2011 - 10.00 €
   (bestelnr. 045)

  In onze reeks publicaties door Paul Kempeneers verscheen een bundeling van de volkstellingen van 1693, 1702, 1747 en 1755 in Aarschot. De originele tellingen worden bewaard in het rijksarchief van Anderlecht. De genummerde namen van de 4 tellingen zijn terug te vinden in een klapper.

  In de telling van 1693 worden de mannelijke inwoners opgesomd, met de aanduiding of ze een vrouw hebben en kinderen. De teller vergist zich verschillende keren. In 1693 woonden in Aarschot geen 1692 mensen, maar 1684. De teller van 1702 noemt naast de inwoner ook zijn beroep en zijn vee. Tussen het vee staat ook de vrouw vermeld en eventueel het aantal kinderen! De telling van 1747 ziet er uit als de vorige. Wel worden hier het aantal "stokinghen" vermeld en de belasting die de inwoner moest betalen. Beroepen staan ook aangeduid in de telling van 1755. De toevoeging "arm" in 1755 geeft ons ook een idee van de sociale toestand van de Hagelandse stad in deze periode. In totaal bevat de bundel 1483 namen.


  Het klokluidersboek van Aarschot 1741-1795

  Auteur: Dr. Paul Kempeneers
  Uitgave in A4 formaat, 43 bldz. – 2012 - 10.00 €  (bestelnr. 050)

  Manuscript 645 in het privé-archief van dr. H. Jacobs te Tienen is een notitieboek van drie klokluiders van Aarschot, namelijk van Servasius Tuerlinckx, zijn zoon Joannes Tuerlinckx, en Adriaen Aerts. Tussen 1741 en 1795 noteerden ze de namen van de overledenen en de ‘poosen’ die werden geluid. De formule is meestal dezelfde. Voorbeeld: Jtem den 11 november (1753) geluijt voor anna fransoos borrens vijf poosen met stadts klock”, of “item den 3 februari (1766) geluyt vyf poosen met stadts klock over de begraeffenisse van fransus bosch”. Met kleine variaties zoals: “Op den 25 meij 1790 is begraven de huijs vrou van peeter boermans Daer voor geluijt vijf poosen met de stadts klock”.

  Achteraan staan 4 bladzijden met gegevens over het klokluiden zelf en genealogische gegevens over de familie Tuerlinckx en Aerts. Ze staan omgekeerd op de bladzijde. Dit lijkt een gewoonte van de schrijver (of schrijfster). Teksten die op sommige bladzijden omgekeerd zijn geschreven, bevatten soms erg persoonlijke bijzonderheden!

  Het voorwerk en de toegevoegde teksten behandel ik in aparte hoofdstukken. Het grootste deel van het boek bevat de begrafenisdata, met aanduiding van het aantal “poosen” dat er werd geluid en met welke klok. Omdat de overlijdensregisters van Aarschot niet meer bestaan, is dit “klokluidersboek” van uitzonderlijk belang voor de genealogen die voorouders hebben in deze stad.


  De volkstelling in Binkom in het jaar IV (1796)

  Auteur: Dr. Paul Kempeneers
  Uitgave in A4 formaat, 11 bladzijden – 2011 - 5.00 €
  (bestelnr. 040)

  In 1796 telde Binkom 220 kinderen jonger dan twaalf jaar en 319 inwoners boven de twaalf, samen 539 inwoners. Om een familienaam in de lijst vlug terug te vinden, is er een klapper opgesteld. Om het aantal namen te beperken zijn enkel de achternamen opgenomen.


  De volkstelling van 1692 in Glabbeek, en van 1709 in Glabbeek, Kapellen, Sint-Margriet-Houtem, Vissenaken en Zuurbemde

  Auteur: Dr. Paul Kempeneers
  Uitgave in A4 formaat, 18 bladzijden – 2011 - 5.00 €
   (bestelnr. 043)

  De volkstelling van 1692 staat in een document van 4 december 1692 in het RA, Schepengriffies, 5957. De volkstellingen van 1709 staan op de microfilm 1386/7 in het RA te Leuven. De bewerking geeft aanvullingen op de soms moeilijk leesbare namen en gegevens.


  De bevolking van Landen op 17 mei 1800

  Auteur: Dr. Paul Kempeneers
  Uitgave in A4 formaat, 9 bldz. – 2012 - 7.00 €
  (bestelnr. 047)

  De publicatie bevat 113 gezinnen en is voorzien van een klapper op de familienamen. Er zijn ook 3 bewerkingen van de kadasterkaart uit die tijd mee opgenomen.


  Volkstellingen te Langdorp

  • De inwoners van Langdorp in 1663  Dr. Paul Kempeneers  (9 pp. 2011)
   In het Parochieregister van Langdorp nr. 5 staat, te midden van de overlijdens uit 1643-1778, een telling van huizen en gehuwden (Rijksarchief Leuven, microfilm 615931). De lijst op folio 93 tot 98 geeft de toestand weer in 1663. Ze is voor genealogen zeker interessant, omdat de namen van de vrouwen meestal ook worden opgegeven. In totaal waren er in Langdorp ongeveer 209 haardsteden of gezinnen, met een bevolking van 1.020 personen

  • Volkstelling te Langdorp in juni 1784  Daniël Notredame .. (35 pp. 2008)
   Op initiatief van de pastoor der parochie Langdorp werd er een status annimarum opgetekend van de 1ste juni tot en met 4de juni 1784, omvattende volgende gehuchten: Wolfsdonck, Oudenstock, Savel, Elsleucken, Goor, Gymel en Plaets.

  • De Volkstelling in Langdorp in het jaar IV (1796)   Dr. Paul Kempeneers  (29 pp. 2011)
   Bewerking van de originele volkstelling, omgezet naar het Nederlands, met behoud van de 6 kolommen met informatie.

  Bundeling van oorspronkelijk drie afzonderlijke uitgaven, nu samen verkrijgbaar aan € 11.00 (bestelnr. #57)


  De Bevolking van Tienen in 1755

  Auteur: Dr. Paul Kempeneers
  Uitgave in A4 formaat, 40 bladzijden – 2011 - 7.00 €
  (bestelnr. 041)

  Het origineel van de volkstelling van 1755 bevindt zich in Anderlecht onder het nummer Staten van Brabant nr. 407/25. Het deel over Tienen omvat 5 bundels. De tekst is verspreid over een linker en een rechter bladzijde, met volgende kolommen: 1. Naemen der persoonen, 2. qualiteijt, ambacht, neringe, conditie officie; 3. vrouwen; 4. Kinders te weten jongers en auderdom; 5. Kinders te weten dochters en auderdom; 6. Domestiken; 7. Vremdelingen; 8. degenen die leven van den H. geest ofte taefel. Soms staan de rubrieken 4 en 5 samen onder de titel "kinderen met hunnen auderdom".
  De bewerking omvat de personen, per folio van het origineel, met alle gegevens en omvat achteraan een klapper op de namen.


  De Volkstelling van Tienen in 1796

  Auteur: Dr. Paul Kempeneers
  Uitgave in A4 formaat, 133 bladzijden – 2015 - 10.00 €
  (bestelnr. 052)

  De bevolkingstelling van het jaar IV (1796) is interessant voor genealogisch onderzoek. Deze is door het Algemeen Rijksarchief in 1988 uitgegeven. De kolommen bevatten volgende gegevens: 1) de nummering; 2) de namen van de inwoners van 12 jaar en ouder; 3) de leeftijd; 4) de staat of het beroep; 5) de woonplaats van de inwoners (wijk of straat); 6) soms het tijdstip van intrede in de gemeente met hierbij ook de duur van het verblijf; 7) het aantal kinderen onder de 12 jaar.

  De telling bevat 5.018 nummers (als we geen rekening houden met de fouten). Dit groot aantal nummers zet de onderzoeker niet aan om een mogelijke voorouder in deze tabellen op te zoeken. Bovendien zijn de gegevens volledig in het Frans opgesteld. Ook de straatnamen werden in het Frans vertaald. Van deze namen geef ik niet enkel de vertaling, maar ook de naam van de huidige straat. Om een familienaam in de lijst vlug terug te vinden, heb ik een klapper van achternamen opgesteld.

  Familieverbanden en beroepsnamen

  In de oorspronkelijke volkstelling verwijzen veel eenvoudige woorden die dikwijls terugkeren, naar een familieverband zoals femme, fils, fille, veuve (weduwe), cousin/neveu (neef), cousine/niece (nicht), soeur, mère, père, beau fils (schoonzoon), frere (broer), grand père, grand mère, beau père, belle mère, belle soeur.

  Andere namen verwijzen naar het beroep of een andere kwalificatie. Ik geef ze in het boek in alfabetische volgorde, bijvoorbeeld voor beginletter “a”:accoucheur (vroedmeester), apoticaire (apotheker), apprentisseuse (leermeisje), arpenteur (landmeter), aubergist, aubergiste (herbergier, herbergierster), aumonier (aalmoezenier), aveugle (blind), avocat (advocaat).


  FV-Leuven -  Rouwbrievencollectie(Deel I)cd-rom (bestelnr. 901)

  FV-Leuven - Rouwbrievencollectie  (Deel 2) - letters A-H  cd-rom(bestelnr. 905)

  FV-Leuven - Rouwbrievencollectie  (Deel 3) - letters I-S  cd-rom (bestelnr. 906)

  FV-Leuven - Rouwbrievencollectie (Deel 4) - letters T-Z  cd-rom (bestelnr. 907)

  FV-Leuven - Rouwbrievencollectie  (Deel 5) - letters A - Z cd-rom(bestelnr. 908)

  Afdeling Leuven bezit een collectie van meer dan 40.000 rouwbrieven en wenst deze ter beschikking te stellen van de genealogen. Na het scannen door een aantal leden, bewerkten we deze beelden, onder meer door de overtollige zwarte randen weg te knippen en het contrast te verbeteren. We gaven er ook een duidelijke naam aan bestaande uit "achternaam voornaam geboortejaar overlijdensjaar" zodat ze in Windows verkenner alfabetisch worden gerangschikt en gemakkelijk zijn te doorzoeken.

  Deze rouwbrieven, sommige met twee of meer bladzijden werden gescand met een resolutie van 300 dpi, weergegeven in puur zwart/wit, zeer goed leesbaar en praktisch allemaal geschikt om te gebruiken als illustratie voor publicaties. De bestanden werden ondergebracht in deelmappen volgens de beginletter van de achternaam.

  Werkten mee aan deze cd-rom: Agnes Eraerts, Anne De Velder, Nicole Van den Borre, Paul de Clerck en Jan Debeurme.
  Uitgave op cd-rom – 2007-2011,
  10.00 € / deel


  Collectie van 7.753 ingescande rouwbrieven bewaard in het stadsarchief te Leuven (cd-rom) (Geüpdate versie)

  Auteurs: Paul De Clerck en Jan Debeurme
  Uitgave op cd-rom – 2006 - 10.00 €
   (bestelnr. 904)

  Klik hier om de alfabetische lijst met alle namen van deze rouwbrieven te raadplegen.

  Enkele jaren geleden scande het stadsarchief haar collectie rouwbrieven en bezorgde ons daarvan een kopie. Wij bewerkten deze beelden, onder meer door de overtollige zwarte randen weg te knippen. We gaven er een naam aan bestaande uit "achternaam voornaam jaartal van overlijden" zodat ze in Windows verkenner alfabetisch gerangschikt kunnen worden en aldus gemakkelijk te doorzoeken zijn. Op deze cd ontbraken echter enkele honderden brieven beginnend met de letter V, iets waarop een gebruiker ons attent maakte. Nu wordt een nieuwe verbeterde en aangevulde versie aangeboden, die 7.876 rouwbrieven (RB) omvat van 7.753 verschillende personen. Een alfabetische lijst werd door Jan Debeurme in HTML opgemaakt. Deze lijst bevat aanklikbare links naar de beelden zelf, die allemaal op de cd staan in deelmappen per letter van het alfabet.
  De rouwbrieven werden gescand met een resolutie van 300 dpi en worden weergegeven in puur zwart/wit. Zij zijn zeer goed leesbaar en praktisch allemaal geschikt om te gebruiken als illustratie voor publicaties. De bestanden werden ondergebracht in deelmappen volgens de beginletter van de achternaam.
  Deze reeks rouwbrieven is zeer waardevol voor genealogen en historici. Ze bevat de meeste rouwbrieven die aan het stadsbestuur werden verzonden in de loop van de jaren. Niet enkel zijn er veel rouwbrieven van personeel van de stadsdiensten en hun familie, maar ook van zeer veel Leuvense prominenten, politici, professoren, kunstenaars enz. Ook van de naburige gemeenten, voor prominenten ook van verder gelegen plaatsen, kan men er personen in terugvinden.

  In deze verzameling vindt men 83 rouwbrieven van vóór 1850, 3.060 rouwbrieven van vóór 1900 en 6.193 rouwbrieven betreffen overlijdens van vóór 1950. Er zijn 534 personen geboren vóór 1800, te beginnen met 1722. De hele reeks beslaat overlijdens in de periode van 1801 tot 1999.
  Personen die destijds de eerste versie van deze cd-rom hebben aangeschaft kunnen upgraden door storting van maar 5,00 € op voornoemde rekening met vermelding van de speciale referentie "Publicatie 999".


  Eeuwelingen geboren of gevierd te Herent, Veltem-Beisem, Wijgmaal of Winksele en hun voorouders

  Auteur: Nicole Notredame - Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat, 267 bladzijden – 2009 - 8.00 €
  (bestelnr. 035)

  Dit werk bevat 50 eeuwelingen met hun kwartierstaat, waarvan de voorouders wel afkomstig zijn uit de provincies Vlaams- en Waals Brabant, Oost- en West Vlaanderen, Limburg en Namen. Wel hebben ze allen een element gemeen. Of ze werden geboren in Herent of ze werden voor hun honderste verjaardag gevierd in Herent.
  Dit werk bevat de kwartierstaten van volgende eeuwelingen:
  Andries Cornelia Ludovica, Buelens Barbara Maria Ludovica " Wiske van Fa", Segers Maria Ludovica, Renglé Maria Clara Colette, Cammaerts Antonia, Heymbeeck Maria Christina, Trappeniers Marie-Louise " Wiske ", Van Imschoot Henricus Carolus, Swiggers Bertha Maria, Larivière Marie-Louise, Vervoort Irma Maria Jozepha, De Koning Margareta Maria, Hendrickx Maria Catharina, Vrebos Joseph, Vanderzeypen Maria Elisabeth "Lisa", Lurquin Emma Maria, Van Goethem Leocadie Josephina "Dieke", Mourisse Frans Pierre, Schoeters Elisabeth, Heyligen Ludovicus, Camerlinckx Sofie Desiree, Perdieus Maria Paulina Regina "Irène", Buls Josephus Franciscus, Loth Lucie Firma Sidonie, Van Zegbroeck Maria Sidonia Florentine "Florke", Govaerts Hariette Ludovica "Jetteke", Huart Emilie Marie Charlotte Adelaide, Massie Alina Bertha "Bertha van Peteke", Massy Maria Paulina, Carrière Louise Marie, Francis Maria Leonia Philomena, Vanderzeypen Ludovica "Wiske", Fortan Clara, Wouters Maria Theresia, Vandermaelen Emma Maria Constantia, Clerckx Mina Louisa Irène "Juffrouw Winterhulp", Magits Melanie, Minnen Barbara Martha, Michiels Marie, Pelgrims Joanna Julia, Cnops Victorine, Lorent Martha Maria, De Coster Joanna Maria Josephina, Merckx Hortensia Maria Theresia, Schockaert Louisa Elisa, Bourguinion Martha Theophile Elisabeth, Caes Elisabeth Charlotte, Tambuyser Irma Julia, De Coster Maria Elisabeth Emilia.


  Eeuwelingen geboren of gevierd te Erps-Kwerps, Everberg, Kortenberg, Meerbeek en hun voorouders

  Auteur: Nicole Notredame - Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat, 203 bladzijden – 2008 - 8.00 €
  (bestelnr. 034)

  De interesse om kwartierstaten of vooroudertafels samen te stellen is bij de auteur ontstaan in het jaar 2000 bij de viering van de 110-jarige Catharina Virginia Kestens beter gekend als "Nie Kest" uit Wespelaar. Het is zeer leerrijk te kunnen vaststellen dat er in verschillende kwartierstaten onderling, gemeenschappelijke voorouders zijn. De voor de hand liggende vraag is: "Is oud worden door de verschillende generaties in de genen meegegeven?" De auteur meent van wel. Door het samenstellen van al die verschillende kwartierstaten door de jaren heen heeft ze zich hierover al een beeld kunnen vormen. In Kortenberg blijken Joseph Vrebos en Barbara Vrebos gemeenschappelijke voorouders te hebben. De 100-jarige Annastasie Eembeeck en haar moeder Rosalia Volkaerts zijn beiden 100 jaar geworden. Er zijn ook de twee zussen Acheroy. In het geslacht Mommens waar verschillende eeuwelingen (in) voorkomen, zijn er ook aanverwanten die (dezelfde) leeftijd van 100 jaar hebben bereikt, onder andere de 100-jarige Clementine Sophia Borremans. Doordat dit werk de kwartierstaten weergeeft van eeuwelingen die geboren of gevierd werden in de gemeente treft men dus ook personen aan die zelf of waarvan hun voorouders afkomstig zijn uit andere provincies dan enkel Vlaams- Brabant. .


  Eeuwelingen geboren en gevierd in groot Kampenhout - 1674-2007

  Auteur: Nicole Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat, 150 bladzijden – 2007 - 8.00 €
  (bestelnr. 029)

  Deze uitgave bevat de kwartierstaten van Corbeels Maria, Mommaerts Margaretha, Van Halle Henricus,Lamal Joannes Eduardus, Buelens Felix, Heymbeeck Maria Christina, Verdeyen Clementine,Verbiest Clementia, Verstraeten Elisabeth Adelia "Odile", Mosselmans Sofie, Vandenbrandt Maria Josepha, Schoeters Walterus Ludovicus, Van der Auwera Martha, Coen Maria Josepha, De Bruyn Maria Rosalia, Smolders Maria "Marie van Panneke", Vermaelen Emma Maria Constantia, Cnops Maria Ludovica, Imbrechts Anna Maria Delphina, Imbrechts Maria Magdalena, Heymbeeck Christina, Roeckx Justina Maria.


  Eeuwelingen uit Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken en hun voorouders  

  Auteur: Nicole Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat - 132 blz. – 2002 - 5.00 €
  (bestelnr. 013)

  Dit boek bevat 16 kwartierstaten van eeuwelingen geboren in Boortmeerbeek, Hever of Schiplaken, of die er gevierd werden naar aanleiding van hun 100ste verjaardag. Van iedere eeuweling is er een portret opgenomen naast hun kwartierstaat (32 kwartieren of meer). I.s.m. Heemkundige Kring Ravensteyn.


  "Nie Kest" 1888-1999. Haar leven en familie

  Auteur: Nicole Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat - 40 blz. – 2000- 5.00 €
   (bestelnr. 024)

  "Nie Kest 1888-1999. Haar leven en familie" is de titel van de catalogus die onlangs verscheen, d.w.z. naar aanleiding van de tentoonstelling rond het leven van Virginie Kestens uit Wespelaar (Haacht), beter gekend als Nie Kest die vorig jaar als oudste belg op 110-jarige leeftijd overleed..


  Eeuwelingen geboren of gevierd in Groot-Leuven 1534 - 1981

  Auteur: Nicole Notredame - Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat, 221 bladzijden – 2006 - 8.00 €
  (bestelnr. 011)

  De opzoekingen naar deze Leuvense eeuwelingen en hun voorouders bevatten heel wat gegevens die de specifieke facetten van het stadsleven belichten. Door de grotere mobiliteit van een stadsbevolking, wat gepaard gaat met een belangrijke inwijking, was de genealogische zoektocht veel diverser en lastiger dan voor eeuwelingen uit landelijke gemeenten. Bij de eerste eeuwelingen van Leuven is in hun overlijdensakte vermeld dat ze 100 jaar of meer waren, maar dit kan niet altijd bewezen worden wegens het ontbreken of verloren gegaan zijn van andere documenten.
  De lijst van Leuvense eeuwelingen:
  Dams Guilielmus, Stockmans Petrus, Cornelis Elisabeth, Nackaerts Joanna, Van Beveren Joannes, Vander Gheten Catharina, Hendrix Suzanna, Beckers Theresia, Legul Margareta, Peeters Maria Catharina, Dehen Philippus Jacobus, Brans Catharina, Van Asbroeck Philippus, Borremans Anna Maria, Van Meensel Elisabeth, Bullestraet Petrus, Vandenbosch Adèle, Vanzurpele Virginie, Otto Marie Anne, Vranckx Anna Maria, Lafortune Jacques Philippe, Thielemans Edwardus, Andries Cornelia Ludovica, Sterckx Jean Henri Julien, Otto Elise, Dewaersegger Jeanne Catherine, Pardon Josepha Stephanie, Ausloos Marguerite Marie Justine, Vandermotten Jeannette, Piot Victorine, Debie Marie, Van Hal Jean Pierre Henri, Anthonis Louis François, Hombroeckx Henricus Ludovicus, Anthonis Joanna Maria, Segers Maria Ludovica, Renglé Maria Clara Colette, Beckers Anna Maria Josephina, Preuveneers Barbe Marie Auguste, Cokx Jean Baptist, Geets Anna Maria Joanna, Cammaerts Antonia, Joris Justine Marie, Verhoeven Catharina Rosalia, Argos Marie Rosalie, Broos Elisabeth Josephine Marie Ghislaine, Stevens Marie Leonie Marthe.


  60 jaar Haacht Station 1929-1989

  Auteurs: Daniël en Nicole Notredame-Van den Borre.
  Uitgave in A4 formaat, 87 bladzijden - Heruitgave 2006 -7.00 €
   (bestelnr. 028)

  Bespreking: Haacht-Station vroeger en nu; oprichting van de parochie Haacht-Station "Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand; de leden van de eerste kerkfabriek en hun opvolgers; de bouw van de kapel en de school; het huidige kerkgebouw; biografie en kwartierstaten van de volgende pastoors: Z.E.H. Jozef Jaak DONCKERS, Z.E.H. Remigius Fernandus LAHAYE, Z.E.H. Ludovicus Maria Jozef Valentijn WOUTERS, Z.E.H. Louis VERMEERBERGEN en Z.E.H. Maurice Josephus VAES S.V.D.; De verschillende verenigingen in onze parochie.


  De twee laatste begijntjes van Mechelen

  Auteur: Nicole Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat - 30 bladzijden – 2005-7.00 €
   (bestelnr. 009)

  De twee laatste begijntjes van Mechelen en hun voorouders uit Haacht en Hever.


  Eeuwelingen geboren of gevierd te Keerbergen en hun voorouders

  Auteur: Nicole Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat - 54 bladzijden – 2005 - 5.00 €
  (bestelnr. 012)

  De eeuwelingen van Keerbergen:  Claes Franciscus, De Vadder Theodorus, Golvers Maria Ludovica, Albrechts Jacoba, Plaquée Anna Maria Ghislaine, Mommens Odila, Van Nuffelen Maria Rosalia, Van Hove Maria Josephina, Kelvert Antonia, Van Rompay Regina Nathalia.


  Het geslacht Van Leemputten uit Werchter

  Auteurs: Daniël Notredame en Nicole Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat - 72 bladzijden – 1995 - (uitgeput)
   (bestelnr. 019)

  14 generaties Van Leemputten uit Werchter samengebracht in één uitgave. Een heruitgave van een eerder gepubliceerd werk.


  Eeuwelingen uit Haacht, Tildonk, Wakkerzeel en Wespelaar en hun voorouders

  Auteur: Nicole Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat - 139 blz. – 2004 - 5.00 €
   (bestelnr. 014)

  Deze uitgave bevat de kwartierstaten van:  Edwardus Thielemans (1866-1967), Cornelia Ludovica Andries (1868-1969), Maria Ludovica Geens (1879-1980), Anna Maria Clynhens (1880-1982), Karel Jan Jozef Cools (1881-1982), Joannes Alphonsus Van Aerschot (1883-1983), Catharina Virginia Kestens (1888-1999), Josephus Alphonsius Andries (1893-1999), Barbara Leontine Asselberghs (1894-1994), Ludovicus Heyligen (1896-1997), Victor Baptista Theuniers (1897-1998), Joanna Maria Van Deyck (1899-1999), Rachel Maria Asselberghs (1900-2001), Melanie De Bie (1901-2002), Catharina Ludovica Joly (1902 -2004), Ludovica Leontine Van Rillaer (1902-2003) en Malvina De Belder (1903-2004).


  De kadastrale legger bij de Popp-atlas van de gemeente Kessel-Lo

  Auteur: Agnes Eraerts
  Uitgave in A4 formaat - 82 blz. – 2005 -(uitgeput)
   (bestelnr. 008)


  Een streek per kwartier : 70 kwartierstaten

  Auteur: Nicole Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat - 162 blz. – 1997 - 15.50 €
  (Herdruk) (bestelnr. 010)

  Hier ontdekken we via een kwartierstaat de voorouders van een zeventigtal FV-leden. Omdat de herkomst van onze Leuvenaars bijzonder divers is (een homogeen Brabantse kwartierstaat is er zeldzaam) zal deze publicatie ook tot ver over de Brabantse grenzen de interesse opwekken van andere genealogen.
  Het samenbrengen van een tweede reeks kwartierstaten is reeds op gang gekomen.Wenst u uw kwartierstaat (of een deel ervan) opgenomen zien te worden in deze volgende editie neem dan contact op met de auteur.-


  De volkstelling in het kanton Zoutleeuw in het jaar IV (1796)

  Auteur: Paul De Clerck
  Uitgave in A4 formaat - 157 blz. -2015
  - 11.00 € (bestelnr. 054)

  Het Kanton Zoutleeuw omvatte de volgende dorpen:
  Zoutleeuw, Booienhoven, Budingen, Dormaal, Geetbets, Grazen, Gussenhoven, Helen-Bos, Halle, Wezer, Neerlinter, Orsmaal, Rummen, Wommersom.
  Dit boek heeft een index op achternamen, gemeenten, en volgnummer binnen de gemeente.

  Militairen overleden in Leuven tot 1794 - Transcriptie en bewerking van de parochieregisters

  Auteur: Paul De Clerck
  Uitgave in A4 formaat - 309 blz. -2015 15.00 € (bestelnr. 055)

  Het bevat 3.446 overleden militairen en 679 anonieme overleden militairen. Om dit te realiseren werden de begrafenisregisters van alle parochies en van het Groot Gasthuis gebruikt. Vertrekkende van de alfabetische klappers (227.000 ingevoerde akten van parochieregisters van Leuven)werd een databank opgebouwd, waarin de nodige velden waren voorzien om de volgende gegevens in te voeren: Achternaam, voornaam, geslacht, roepnaam, functie of graad, regiment, compagnie, geboorteplaats, geboortedatum als vermeld, en ten slotte alle informatie over het overlijden en de begrafenis, inbegrepen de plaats, de datum het boeknummer in het stadsarchief en het folionummer. De bijna volledige tekst van de originele akte werd ook opgenomen. Daarbij hebben we de namen behouden zoals in het origineel ook de taal werd niet gewijzigd (Latijn, Frans, Vlaams)
  Om de akten te kunnen te kunnen sorteren op regiment en compagnie werden twee velden toegevoegd waarin we de “genormaliseerde” namen van de eenheden zoveel mogelijk hebben gebuikt.
  In dit boek is alles gesorteerd op begrafenisdatum + boek en blad, en op het einde is een index toegevoegd op de achternamen en de voornamen.
  .

  Kwartierstaten van Jean Delbaere, Angela Cumps, Henri Juchtmans, Lucia Decremer, Maria en haar zuster Virginia Janssens.

  Auteur: Nicole Van den Borre
  Uitgave in A4 formaat - 57 blz. -2015  8. 00 € (bestelnr. 056)

  Betreft kwartierstaten van enkele eeuwelingen en echtelieden; met index op gemeenten en familienamen.

   Home


  Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
  Vaartstraat 22 /4   3000 LeuvenRPR0545.905.310www.familiekundevlaanderen-leuven.be  familiekundeleuven@gmail.com

   

   © FV-Leuven - Bijgewerkt op 03-11-2023