Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw
 
PRIVACYVERKLARING

Algemene principes

Familiekunde Vlaanderen Regio Leuven vzw, hierna FV Leuven genoemd, hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.
In deze verklaring geven wij informatie over hoe wij daarmee omgaan.

Wij respecteren in ieder geval de bestaande regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation. Verordening EU 2016/679). 

Dit brengt met zich mee dat FV Leuven:

 • uw persoonsgegevens bijhoudt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze werden bekomen;

 • zich beperkt tot de gegevens die strikt nodig zijn voor het bereiken van die doeleinden;

 • uw toestemming vraagt voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende maatregelen  neemt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;

 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan anderen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Toepassing van de verklaring

Onder doeleinden verstaan wij:

 • Ledenadministratie

 • Dienstverlening aan leden en geïnteresseerden

 • Verspreiding van Informatie op onze website en via e-mail (nieuwsbrief)

 • Promotie van onze publicaties

 • Beheer abonnementen Brabant Cronikel

Onder persoonsgegevens verstaan wij:

 • Naam, voornaam en adres,

 • Opleiding, beroep en burgerlijke stand

 • Nummers vaste telefoon en gsm,

 • E-mailadres

 • Foto’s en ander beeldmateriaal

We houden enkel persoonsgegevens bij die u zelf aan ons meedeelt of waarvoor u de toestemming tot verwerking geeft. U heeft steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

FV Leuven verkoopt in geen geval uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Wij kunnen ze wel delen met andere verenigingen actief op het gebied van familiekunde.

Uw rechten omtrent de verwerking van uw gegevens

U hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U hebt het recht op wissing (verwijdering) van persoonsgegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

Indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u een gemotiveerd verzoek indienen om deze verwerking te stoppen. Wij behouden ons het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U kunt ons contacteren om uw rechten uit te oefenen via de contactadressen van de bestuursleden op onze website www.familiekundevlaanderen-leuven.be of via het e-mailadres familiekundeleuven@gmail.com.

U hebt eventueel het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

        Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

        Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

        commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

FV Leuven kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Wijzigingen worden op onze website aangekondigd.

Oudere versies van ons privacy statement worden in ons archief opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.


Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com

Home

Bijgewerkt op 12-10-2020 © FV-Leuven