Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 Online toegang publicaties FV-Leuven


Leuven - klappers op de parochieregisters

Na drie jaren werk met een twaalftal vrijwilligers van FV-Leuven en dankzij de medewerking van het stadsarchief van Leuven werden de klappers van de parochieregisters van Leuven voor de periode 1540-1796, met behulp van Pro-Gen 2.3, ingevoerd en tot teksten verwerkt.
Daarbij werden door de coördinator, Paul De Clerck, talrijke fouten, onleesbare of ontbrekende delen opgezocht in de originele akten zodat deze bestanden een juistere weergave van de originele akten zijn dan de klappers uit de vorige eeuw. Zij zijn echter toch niet foutloos en de genealoog moet de akten als echte bronnen gebruiken en de klappers alleen als hulpmiddel om naar de originelen te kunnen gaan.
In totaal werden 227.951 akten geklapperd en in 1997 op CD-ROM beschikbaar gemaakt. Vanaf nu zijn ze online toegankelijk:

In deze PDF-bestanden kunnen woorden of woorddelen worden gevonden in de hele tekst (ook vader, moeder, echtgenote, peters en meters en plaatsnamen, indien aanwezig). Bij Adobe-Reader kunt u gebruik maken van het 'zoekvenster' in de werkbalk, bij andere readers maak je gebruik van CTRL-F.

Leuvense klappers – Hiaten in de parochieregisters (Paul De Clerck)

    online toegang   Dopen 1555-1796

   online toegang   Huwelijken 1585-1796 gesorteerd op naam van de bruidegom

   online toegang   Huwelijken 1585-1796  gesorteerd op naam van de bruid

   online toegang   Begrafenissen 1540-1796


Vlaams-Brabant - DEMOGEN-Index database huwelijksakten burgerlijke stand tot 1910

Naar aanleiding van het beëindigen van de eerste fase van Demogen publiceren we hier een index op de DEMOGEN-database van huwelijksakten van Vlaams-Brabant vanaf de aanvang van de burgerlijke stand tot en met 1910.
Deze gegevensbank bevat 291.520 akten uit de huwelijksregisters. De meeste akten zijn huwelijksakten maar er zitten ook 446 akten van echtscheiding en enkele andere akten tussen.
In die gevallen dat er geen huwelijksakte BS meer bestaat of nooit heeft bestaan betreft het enkel de vermelding in een van de tienjarige tafels. Ook zal je kunnen vaststellen dat er van sommige huwelijken twee huwelijksakten bestaan. Dit is een gevolg van de brand van Leuven en de brand van tien gemeentehuizen in de ‘Groote Oorlog’ in het jaar 1914. Bij de reconstructie van die registers werden er fouten begaan waardoor sommige huwelijken ten onrechte in die registers werden opgenomen en andere huwelijken niet werden opgenomen.
Deze index is bedoeld om het zoeken in de database op de website van het Rijksarchief te vergemakkelijken, dus voor meer gegevens verwijzen we verder naar
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen en/of naar de betreffende akte.
Je zal in deze index dan ook enkel een jaartal terugvinden.
Elk huwelijk in Vlaams-Brabant in de gemelde periode die terug te vinden is in een register BS zit dus in deze index.
Hierbij daag ik iedereen uit om een huwelijk BS te vinden dat er niet inzit, met opgave van gemeente, jaar en aktenummer!

Er is een index gesorteerd op de familienaam van de bruidegom en een index gesorteerd op de familienaam van de bruid
. In elke index werd getracht om gezinnen samen te houden. Hiervoor werd bvb eerst gesorteerd op familienaam bruidegom waarbij de spaties werden weggelaten, dan op familienaam moeder bruidegom, enz
Van zodra er enkele jaren na 1910 volledig ingevoerd zijn zullen we de index uitbreiden.
Veel zoekgenot vanwege de volledige ploeg vrijwilligers van Demogen.

- online toegang - Gesorteerd op familienaam bruidegom - A-L

- online toegang - Gesorteerd op familienaam bruidegom - M-Z

- online toegang - Gesorteerd op familienaam bruid           - A-L

- online toegang - Gesorteerd op familienaam bruid           - M-Z

* Dit zijn omvangrijke bestanden - Hou rekening met een relatief lange oplaadtijd !Leuven - volkstelling  jaar IV (1796)

 Auteur: Edmond Willems

Een bevolkingstelling van een jaar is niet alleen een sociologisch en demografisch interessant document, (met voor Leuven ook een duidelijk militair karakter), maar is ook voor de genealoog waardevol.  Tot op heden helaas te weinig geraadpleegd omwille van zijn gebruiksonvriendelijk karakter. Deze lijsten verschillen qua handschrift, schrijfwijze en taalgebruik en zijn opgesteld per straat/wijk. Het opzoeken van een vermeende persoon behelst dan impliciet het doornemen van de gehele telling (in dit geval het lezen van ca. 15 000 namen).
Om deze telling toegankelijker te maken werd ze bewerkt op basis van volgende methodiek :

  • er is gekozen voor een zo getrouw mogelijke weergave van de oorspronkelijke documenten
  • er werd een alfabetische naamlijst aan toegevoegd met verwijzing naar de plaats waar de persoon in een document terug te vinden is; deze nummering is samengesteld uit de referentie naar de sectie en een volgnummer (dat in het origineel niet aanwezig is) dat aan de persoon in deze sectie is toegewezen.

Deze methode heeft het voordeel dat

  • de structuur van het origineel document wordt bewaard
  • bij de lezing van de gegevens over de gezochte persoon de bijkomende beschikbare informatie gegroepeerd wordt weergegeven

Deze uitgave bevat daarnaast ook een verklarende en vertalende lijst van de meest gebruikte afkortingen en uitdrukkingen die in de telling worden gebruikt alsook een sociologische en demografische studie die uit deze telling kon afgeleid worden.


  online toegang   Leuven  1754(Hoolstraete & Prooststraete)

Auteur: Paul De Clerck


  online toegang   Dopen en begrafenissen in Assent   

Auteur: Paul De Clerck

Dit boek is een bewerking van een in de bibliotheek van FV-Leuven bestaande fotokopie van oude parochieregisters, waarvan de originelen nog niet zijn gelokaliseerd. Het is een chronologische weergave van de akten na invoer in PRO-GEN door Paul De Clerck. Het gaat om twee delen:
- dopen van 12/2/1796 tot 22/11/1815 en
- begrafenissen van 2/10/1792 tot 8/3/1816.
Zij bevatten veel informatie die dikwijls niet in de BS te vinden zijn. De Latijnse vorm van plaatsnamen en andere details werd vertaald of voorzien van de nodige uitleg. Het boek omvat voor elk onderdeel apart een alfabetische tafel op de namen. Het beslaat 24 + 14 bladzijden A4.


  online toegang     Leuven, Sint-Kwinten- Register van dopen en huwelijken 1606-1618   

Auteur: Paul De Clerck

Een dozijn leden van onze afdeling Leuven hebben van 1994 tot 1998, in samenwerking met het stadsarchief, alle klappers op de parochieregisters van de stad Leuven ingevoerd in digitale bestanden. Dat waren er ongeveer 228.000. Bij het sorteren van de akten op parochie en datum, bleek de periode 1606-1618 voor de parochie Sint-Kwinten in de klappers te ontbreken. Na wat zoeken werd in het stadsarchief een document teruggevonden (genummerd 473) met een fotokopie van de originele parochieregisters voor de dopen en de huwelijken van de betrokken periode. Dit boek was in de negentiende eeuw waarschijnlijk zoekgeraakt. Het ontbrekende deel volgt chronologisch op het register met Cuvelier-nummer 11871. Omdat deze akten niet in de bestaande klapper staan, zijn ze moeilijk te vinden voor de genealogen. Men moet immers weten dat er nog een apart boek bestaat dat niet is geklapperd en niet is gefilmd.. Om de informatie toch zo goed mogelijk beschikbaar te maken brengen we een overzicht van deze akten, chronologisch gerangschikt, met een alfabetische index op de achternamen van de betrokkenen.  


  online toegang     Gezinsreconstructie (1800-1833) parochie Sint-Geertrui te Leuven    

Auteurs: Paul De Clerck en Edmond Willems

Deze publicatie omvat 5.839 personen en 1.484 relaties, verzameld per gezin en op naam van het gezinshoofd. Het bevat alle gegevens uit de registers van deze parochie voor de gegeven periode, en omvat tevens een index op plaatsen en namen. Deze publicatie kwam tot stand dank zij Edmond WILLEMS die de oude registers fotografeerde, en door Paul DE CLERCK die instond voor de bewerking van de akten.


  online toegang    De inwoners van Tienen in 1594  

Auteur: dr. Paul Kempeneers


  online toegang    Vertrijk -inwonersnamen in 1570 (Cijnsboek van Lofort)  

Auteur: dr. Paul Kempeneers


  online toegang   Vertrijk - Volkstelling 1796  

Auteur: dr. Paul Kempeneers


 online toegang  Leuven - O.L.Vrouw-ter-Predikheren - lijst van vondelingen & onwettige kinderen 1815-1857

Auteurs: Paul De Clerck en Edmond Willems   

Opgemaakt op basis van de doopregisters van O.L.Vrouw-ter-Predikheren van 1815 tot 1857. Het bevat 2.080 dopen, alfabetisch gerangschikt en met een korte lijst van Latijnse vermeldingen van plaatsen en van enkele uitdrukkingen gevonden in de akten. Fotografie door Edmond WILLEMS, bewerking door Paul DE CLERCK.


 online toegang  Gezinsreconstructie Pellenberg 1632-1770

Auteur: Daniël Notredame

Deze bewerking komt uit de registers van dopen (1632-1770) die door pastoor Van De Goor overgeschreven zijn in het jaar 1796, en uit de opgetekende huwelijken (1699-1770) en begrafenissen (1699-1770). Het is een bijlage op de reeds verschenen gezinsreconstructie 1770-1860


 online toegang  Gezinsrepertorium van Pellenberg 1770 - 1860

Auteur: Daniël Notredame

Het gezinsrepertorium is opgemaakt aan de hand van de bestaande parochieregisters vanaf 1770 tot 1857, en de burgerlijke stand tot 1860. Zo zijn nog bepaalde personen van voor 1770 in de repertorium opgespoord door gegevens, die in de burgerlijke stand vermeld waren in geboorte-, huwelijk-, en overlijdensakten. online toegang  Leefdaal: aanvullende klapper dopen 1635-1641

Auteurs: Eugeen Roets & Paul De Clerck

 online toegang Bewerkte rouwbrieven 1801-1870

Auteur: Nicole Van den Borre

Deze uitgave is ontstaan uit de vaststelling dat op de cd-rom (publicatie 901 van FV-Leuven), dat verschillende Leuvenaars, waarvan er een rouwbrief aanwezig was, buiten Leuven of in het buitenland waren geboren. Wie waren hun ouders?
Om dit te weten te komen werd hun overlijdensakte opgezocht waar dat mogelijk was. In deze akten staan belangrijke gegevens zoals de plaats van geboorte, de leeftijd (soms de geboortedatum), het beroep en tevens waar ze precies overleden zijn. Deze plaats van overlijden is niet altijd het adres waar ze woonden, soms is dat het adres van het rusthuis of het ziekenhuis.
Ook gegevens over de ouders zijn er te vinden. In de oude rouwbrieven staat alleen de plaats van geboorte, meestal de datum en de leeftijd, bijgevolg kon ik best ook maar de geboorteakte zoeken.
Omdat er op deze cd-rom teveel rouwbrieven zijn om ze allemaal te bewerken, werd eerst gekozen voor de oudste. In dit boek staan de rouwbrieven van 1801 tot en met 1870, 655 stuks in totaal, bewerkt en aangevuld met alle gevonden bijkomende gegevens, alfabetisch op achternaam en voornaam van de overledene.


 online toegang  Overlijdensregister Gasthuis Leuven 1833-1844

Auteur: Jan Debeurme

Dit is een bewerking van het register van de overlijdens in het burgerlijk gasthuis te Leuven van 1833-1844. Dit register bevindt zich in het OCMW-archief te Leuven. Het is het vervolgdeel van de overlijdensregisters van het Gasthuis 1809-1832 die zich in het RA te Leuven bevinden (zie bourg 6654-6656).
Het werd in 2006 door Edmond Willems gefotografeerd en door Jan Debeurme bewerkt met behulp van PRO-GEN.
De bewerking omvat de namen, voornamen, leeftijd of geboortedatum, beroep en overlijdensdatum van de personen die in die periode in het Gasthuis overleden zijn. Daar waar de gegevens beschikbaar zijn omvat het ook de burgerlijke staat van iedere overledene alsook de namen van zijn of haar ouders.
Het gaat in totaal om 1.775 akten. Alles samen is dit goed voor 6.514 namen van personen en 2.994 relaties.
Het betreft mensen die in Leuven wonen of er minstens verblijven. Maar van origine zijn ze afkomstig uit heel het land (van Aalst tot Zwijnaarde) en ook talrijke buitenlanders die op doortocht waren in Leuven en er overleden.
De gegevens werden in chronologische volgorde opgenomen. Achteraan (vanaf pagina 165) is een namenindex samengesteld die het opzoeken van bepaalde namen mogelijk maakt. Tot slot (vanaf pagina 235) werd een alfabetische lijst bijgevoegd met de namen en voornamen en het overeenstemmend aktenummer.


 online toegang  Sociale dossiers uit de 2de helft van de 19de eeuw in het Leuvense OCMW-archief

Auteur: Paul De Clerck, met medewerking van Edmond Willems

In het archief van het OCMW te Leuven, berusten dossiers van personen die in de tweede helft van de negentiende eeuw in het Leuvense gasthuis of hospitaal van de “Openbare Onderstand” werden opgenomen. Die dossiers variëren qua inhoud, maar bevatten onder meer gegevens over opnameperiode, de sociale situatie, de afrekening van de kosten, enz. De inventaris ervan in tabelvorm omvat de essentiële gegevens van 6.394 personen, alfabetisch gerangschikt.


 online toegang   Verzameling bidprentjes *

Auteur: Nicole Van den Borre

Alfabetische index op een verzameling bidprentjes met opgave van geboortedatum en -plaats, overlijdensdatum en -plaats, partner, en casu quo info & vermelding van aanverwante families.
Deze niet-specifieke verzameling van 18.805 bidprentjes (van eind 18de eeuw tot circa 2010) ontstond uit de privéverzameling van de auteur, en werd veelvuldig verrijkt door bijdragen van diverse FV-leden.
Om technische redenen kan evenwel niet worden ingegaan op kopieaanvragen van bidprentjes.

* Indien u zich in uw privacy geschonden zou voelen door gegevens in de databank, kunt u ons vragen de desbetreffende vermelding te verwijderen


 online toegang   'Histoire d'O': Nakomelingen van Arnoldus O

Auteur: Patrick Trio

In de database van Demogen Vlaams-Brabant staan heel wat merkwaardige gegevens.
Een van de eigenaardigste familienamen is de familienaam
, dus een familienaam bestaande uit een letter. Aanvankelijk werd de naam geschreven met een puntje in het midden van de O. Soms ook wel geschreven als Ô
, dus een O met een kapje.
In de negentiende eeuw komt deze naam vooral voor 
in Sint-Martens-Lennik en verder ook in Galmaarden, Oetingen, Tollembeek, Vollezele, Herne, Herfelingen, Sint-Pieters-Leeuw en Kester.
Voordien komt de naam uit Denderwindeke, Oost-Vlaanderen.
Zoals je kan zien in bijgevoegd uittreksel uit de genealogie O zijn alle inwijkelingen met deze naam afkomstig van dezelfde stamvader. Voor het opstellen van deze genealogie werd in hoofdzaak gebruik gemaakt van het centraal bestand van Demogen. Voor de onderlinge familieverbanden werd gewerkt met een artikel in L'Intermédiaire uit 1953 mij toegezonden door Jan Caluwaerts. Het artikel is van de hand van P.E. Claessens en heeft als titel "Genealogische schets van het geslacht O." Enkel in een speciaal geval, waar de schrijver een gehuwde vrouw een natuurlijk kind laat krijgen, werd afgeweken van deze studie.

De schrijver merkt op dat het zeer uitzonderlijk is dat er geen andere schrijfwijzen van de naam worden vastgesteld. Hij is dan ook in de onmogelijkheid om een geldige verklaring van de naam te geven. In de voetnoten staan wel enkele theorieën over de oorsprong van de naam.
Bijgevoegd artikel gaat dus in hoofdzaak over de negentiende eeuw.

Klik hier voor een grafische voorstelling van de Nakomelingen van Arnoldus O
Verdere informatie kan gevonden worden bij Rik Van Hauwe: http://www.rikvanhauwe.be/dw/DW.PAD/PR.DW.index.htm


 

 

Bijgewerkt op 29-01-2024 © FV-Leuven