Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

Nieuws
v
Goed om Weten


{klik op de afbeelding om ze te vergroten} • Klik hier en lees het jaarverslag 2022 van FV-regio-Leuven
Vijfentwintig jaargangen zijn er nu al verschenen van Brabant Cronikel.
Ter gelegenheid van dit jubileum bieden we je de negen recentste jaargangen - mooi gebundeld - aan. Een heerlijk geschenk aan jezelf [of een geliefde] om het nieuwe jaar 2024 in te zetten.
Klik hier en je komt er alles over te weten!

 


Wapenboek van het Heraldisch College

Het Heraldisch College (HC) bestaat vijftig jaar in 2023.
Voor deze gelegenheid organiseert het op 18 maart 2023 te Brugge een congres met heraldiek als thema.
  Het HC heeft als hoofddoel personen of familieverenigingen, die een heraldisch wapen wensen te bekomen, te begeleiden in het ontwerp en hun wapen te laten registreren via een publicatie in Vlaamse Stam.
Ter gelegenheid van dit congres heeft het HC de 536 toegekende familiewapens in boekvorm uitgegeven.

Meer weten? Klik hier


 

Overzichtstabel van de primitieve kadasterplannen (1813), de Atlas der Buurtwegen (1845) en het plan van Popp (1861) van HERENT

Patrick Trio bewerkte drie belangrijke reeksen plannen van Herent uit de negentiende eeuw, haalde de persoonsgegevens uit de bijhorende leggers en koppelde alles aan mekaar per perceel.

Het boek rolt eerlang van de pers. Ontdek snel hoe je het boek kan bestellen, en klik hier.
Het boek kan ook afgehaald worden in HERENT op dinsdag 28 juni e.k.
U bent die avond welkom in zaal De Nok van het GC 'de Wildeman' aan de Schoolstraat 15, om 19.30 u.
Patrick zal eerst een beknopte lezing geven over het concept van het boek en nadien kunnen de bestelde boeken afgehaald worden.
Die avond blijft het boek ook te koop aan intekenprijs.


 Afscheidsviering Walter Van Hoorick  

Op 26 april 2022 hield Walter Van Hoorick een afscheidslezing
als voorzitter van FV-Leuven, en daar werd hij gevierd.
Meer hierover? Klik  naar ons 'fotoalbum'

 •    Van klinkende munt en rekenmunten in de Zuidelijke Nederlanden

Wie opzoekingen doet over zijn familiegeschiedenis ontmoet op zijn weg vaak ponden, guldens, stuivers en oorden. De meesten weten dat sommige ervan rekenmunten waren; en dat er zo iets als wisselgeld en courant geld bestond. Maar hoe verhield dit alles zich tot mekaar? En hoe betaalden onze voorouders uiteindelijk met ‘klinkende munt’? Over de muntslag in onze gewesten tijdens de Bourgondische en Spaanse periode en over het gebruik van rekenmunten hebben Hugo Vanhoudt en Willy Geets ons vakkundig onderhouden tijdens hun lezing op 22 maart jl.

Wie deze lezing heeft gemist of zijn geheugen nog 's wil opfrissen kan hieronder aanklikken:
°  Rekenmunt & klinkende munt in de Zuidelijke Nederlanden -(Lezing Willy Geets) 
°  Van klinkende munt en rekenmunten (Lezing Hugo Vanhoudt)


 • De pest en haar slachtoffers in Brussel - 1668 

  Onverwacht actueel !!

  Een groep vrijwilligers van FV Leuven bewerkte een reeks bronnen, afkomstig van de Brusselse magistraat, die het verloop van de laatste pestepidemie in Brussel levendig voorstellen.
  Wijkboeken met informatie over de besmette huizen en bewoners. Veel namen van straten, huizen en ook vermelding van de beroepen.
  De resolutieboeken van de Tresorij, de stedelijke ordonnanties uitgegeven naar aanleiding van de epidemie, contracten met de hoofdrolspelers in de bestrijding van de epidemie, octrooien van de centrale overheid ..
  Ook het boekje over de pest dat doctor Louijs Overdatz toen op vraag van de stad uitgaf.

  Het werk, uitgegeven in twee delen, rolt begin januari van de pers.Ontdek snel hoe je het boek kan bestellen, en klik hier.
  Wil je al eens gaan kijken in de
  personenindex
  van deze bewerking, met meer dan 2.000 namen, klik dan hier.


 •  Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk’ van Dr. Frans Debrabandere nu ook online te consulteren!

Sinds kort bevat de CBG Familienamenbank (zie onze webpagina Naamkunde) gegevens uit het omvangrijke ‘Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk’. Een belangrijke toevoeging, waarvoor het CBG de samensteller, Dr. Frans Debrabandere, zeer erkentelijk is.

De website CBG Familienamen bevat meer dan 320.000 Nederlandse familienamen, met onder andere informatie over het aantal keer dat een naam voorkomt, de spreiding over Nederland, en een analyse en verklaring van de naam. Met dank aan de Belgische filoloog Dr. Frans Debrabandere hebben we daar nu de lemma’s uit het ‘Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk’ aan toe kunnen voegen.

Dit is om twee redenen een belangrijke toevoeging: Enerzijds werden in België eerder en meer dan in de noordelijke Nederlanden achternamen aangetroffen. Anderzijds heeft er een niet geringe noordwaartse migratie plaatsgevonden (veelal protestanten op de vlucht voor vervolging), waardoor niet alleen taalkundige overeenkomsten voorkomen, maar ook concrete naamsverbanden.

(Klik hier en lees  het volledige artikel ‘Verrijking CBG Familienamendatabank’)


 •  In memoriam Eugeen Roets

Met droefheid vernamen we het overlijden op 13 december 2019 van onze ere-voorzitter Eugeen Roets.
Geboren te Brugge op 17 april 1940, studeerde hij farmacie aan de KU Leuven en werd er hoofddocent farmaceutische wetenschappen.
Meer dan 25 jaar was hij voorzitter van FV Leuven, en werd er gewaardeerd als een bezield familiekundige, een minzame collega.
Wij bieden langs deze weg zijn echtgenote en familie onze oprechte deelneming aan.


 •  De volkstelling van 1702 in westelijk Vlaams-Brabant   NIEUW !

In samenwerking met FV Dilbeek geeft FV Leuven opnieuw een transcriptie uit van een 1702-telling, reeds de vierde in de reeks.
Nu zijn de dorpen en gemeentes uit het westen van Vlaams-Brabant aan de beurt. Vrijwilligers transcribeerden de telling van meer dan 60 gemeentes. Het is bovendien een ‘rijke’ telling, ze geeft vrij veel informatie over de gezinsleden, hun beroep, welstand en voor de landelijke dorpen over veestapel en landbouwareaal.
Achteraan is er zowel een index op persoonsnamen als een op beroepen.
Het werk, uitgegeven in twee delen en werd eind november officieel voorgesteld aan het belangstellend publiek.
Ontdek snel over welke gemeentes het gaat en hoe je het boek kan bestellen, en klik hier.
Wil je al eens gaan kijken in de personenindex met meer dan 7.000 namen uit die telling, klik dan hier.


 •  Leuvense emancipatie-akten

Jan Caluwaerts publiceerde eind juni een analyse van al de emancipatie-akten die in een periode van 35 jaar voor de schepenen van Leuven geregistreerd werden. Tussen 1581 en 1615 werden een 4000-tal van dat soort akten gepasseerd en daarin vinden we meestal een volledige gezinssamenstelling van personen die hun kinderen “uyt den broode doen”. 

De gezinnen komen uit heel Brabant: gaande van Londerzeel tot Tienen, ook uit Waals-Brabant; maar blijkbaar ligt de klemtoon toch op het Leuvense en het Hageland
Intekenprijs tot 1 oktober : € 40.00 (excl. verzending); nadien 60 euro (verzending: 5 euro), te storten op rek.nr. BE95 0001 5364 4158. Het boek kan mits afspraak bij de auteur Jan Caluwaerts afgehaald worden in Leuven, tel. 0475 378546.


 

 •  Erfenisaangiften en andere bronnen binnen het archief van de Registratie- en Hypotheekkantoren – Marij Preneel

Binnen het Rijksarchief zijn de archieven van de Registratie- en Hypotheekkantoren relatief onbekend, alhoewel zij voor de negentiende eeuw een zeer rijke bron zijn voor de genealoog.
Erfenisaangiften bevatten onvermoede informatie over de samenstelling van de gezinnen en hun welstand. In de archieven van de Registratiekantoren vind je daarnaast zowel notariële als onderhandse akten.
In deze bronnen kan je de aard en de ligging van de eigendommen van je voorouders terugvinden vanaf het begin van de 19de eeuw. Specificaties over onroerend goed geven aanknopingspunten om heel wat terug in de tijd te gaan. 
Waar vind ik de erfenisaangiften van mijn voorouders terug? Welke eigendommen kochten en verkochten mijn voorouders? Waar bevinden de archieven zich en hoe begin ik aan een opzoeking?
In een lezing door Marij Preneel (26-03-2019) kwamen deze vragen uitgebreid aan bod, toegespitst op de Leuvense context.

Klik hier voor een overzicht van deze lezing

 

Hier voor een samenvatting van: P. DE REU, Kopen & verkopen van vastgoed (1795-nu)

 


 •  WO I – Dossiers oorlogsschade in het gerechtelijk arrondissement Leuven -  Johan Breugelmans 

Na de eerste Wereldoorlog was het tijd voor de burgers om hun geleden schade op te lijsten en bij de Belgische staat in te dienen in de hoop hiervoor enige restitutie te bekomen.  Regels hiervoor werden opgesteld en rechtbanken aangeduid die in deze zaken moesten oordelen.  Waar bevinden zich de archieven van deze rechtszaken, hoe kunnen we er in zoeken, en vooral kan de genealoog enige hoop koesteren er interessante informatie voor zijn familiegeschiedenis in te vinden? 

Klik hier voor de tekt  van deze lezing die plaats vond op 28 mei 2019

 


 •  Oud-schrift gekozen uit de manuscripten van Jan Baptist Houwaert (†1688) - Jan Caluwaerts 

De zeer volumineuze nota’s van JB. Houwaert (†1688) bleven lange tijd in erg kleine kring bekend.  
Pas in 1930 werd de Koninklijke Bibliotheek eigenaar van de verloren gewaande geschriften.
Wat hij ons nalaat, verliest zijn waarde niet en is nog lang niet volledig ontsloten. Het loont de moeite om het werk van deze 17de-eeuwse Brabantse genealoog en dat van zijn collega’s van dichterbij te leren kennen. Daarom ook een woordje over zijn methode, typische afkortingen en terminologie.

(Deze lezing vond plaats op 23 april 2019 )

 


 • Processen van de adel uit de Raad van Brabant geïnventariseerd (1618-1700)

De late 17e eeuw is een wat mysterieuze periode, die historici nog maar weinig hebben bestudeerd. Een nieuwe inventaris werpt nieuw licht op dit tijdvak. Het gaat om procesdossiers van de Raad van Brabant over de adel. De adel speelde in deze periode een belangrijke maatschappelijke, militaire en politieke rol. De 1.400 dossiers die staan beschreven in de nieuwe inventaris bieden een schat aan informatie voor de lokale geschiedenis van honderden dorpen uit het ancien régime (o.a. over molens, hoeves, kastelen,…), naast een massa aan biografische en genealogische data.

De Raad van Brabant was de hoogste rechtbank van het hertogdom Brabant tussen de 15e en de 18e eeuw. Het Rijksarchief bewaart meer dan 3 km archief van deze instelling. In de procesdossiers sluimeren tienduizenden verhalen, sporen, gebeurtenissen en fragmenten van levens die een nieuw licht kunnen werpen op de geschiedenis van de 17e en 18e eeuw. Een groot deel van deze dossiers werd in de voorbije jaren geïnventariseerd, maar er blijft nog veel werk op de plank. Eerder verschenen al twee inventarissen waarin de procesdossiers van de adel van 1511 tot 1690 werden ontsloten. Nu komen daar de procesdossiers uit de periode 1691-1700 bij (én enkele dossiers van vóór 1691, die sinds de publicatie van de vorige inventaris boven water kwamen). Als ‘heren’ van een groot aantal dorpen en ‘heerlijkheden’ waren edellieden spilfiguren op lokaal niveau, maar bekleedden ze daarnaast een belangrijke maatschappelijke, militaire en politieke rol.

De nieuwe inventaris werd opgesteld door ons bestuurslid Paul Behets, met een eindredactie en inleiding door archivaris Harald Deceulaer. Paul inventariseert al sinds 2010 procesdossiers van de Raad van Brabant als vrijwilliger. Hij heeft stilaan een oeuvre opgebouwd van belangrijke en hoogwaardige inventarissen. Binnenkort werkt hij een volgende inventaris af, over de processen van de adel tussen 1750 en 1795.

De inventaris

BEHETS, Paul, DECEULAER, Harald, Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Processen van de adel 1618-1700 (vnl. 1691-1700), reeks Inventarissen Rijksarchief Brussels Hoofdstedelijk Gewest nr. 84, publ. 5868, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018, 173 p.

Te koop in het Rijksarchief te Brussel en in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Bestellen kan via publicat@arch.be (€ 9,00 + verzendingskosten). Je kan de inventaris ook gratis downloaden (in pdf-formaat) via onze webshop of raadplegen via de zoekrobot:

 


 

 Hernieuwen of aanvragen lidmaatschap/abonnement Vlaamse Stam

We nodigen u van harte uit om uw lidmaatschap van Familiekunde Vlaanderen te vernieuwen of om lid te worden van onze organisatie. Wist u dat u niet enkel als particulier, maar ook als vereniging of instelling kan aansluiten?

Bij het tijdig hernieuwen of aanvragen van uw lidmaatschap, ontvangt u Vlaamse Stam zonder zorgen bij u thuis in de brievenbus. Verder kan u met uw lidkaart terecht in al onze documentatiecentra en profiteert u van korting bij de aankoop van interessante genealogische publicaties of bij het bijwonen van gespecialiseerde cursussen en voordrachten.

Familiekunde Vlaanderen kan alleen bestaan dankzij de onbaatzuchtige inzet van al haar vrijwilligers maar ook dankzij uw lidmaatschap. Wij zijn u oprecht dankbaar voor uw lidmaatschap.

Cadeautip! U kunt een jaarabonnement op Vlaamse Stam - en dus tegelijk het lidmaatschap van Familiekunde Vlaanderen - als eindejaarsgeschenk aanbieden aan vrienden of familieleden.

Meer informatie over het lidmaatschap kan u hier terugvinden . Heeft u nog vragen? U kan ons bellen op het nummer 03 646 99 88. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Liever elektronisch? Via administratie@familiekunde-vlaanderen.be helpen wij u graag verder.

 


Brabant Cronikel


Wenst u een proefnummer te ontvangen, laat het ons weten via ons FV Leuven e-mailadres.
Een abonnement op een volledige jaargang kost maar € 7.
Abonneren kan door overschrijving op het rekeningnummer BE10 0013 1130 4604
Wist u trouwens dat de laatste zeven jaargangen on linete herontdekken zijn ?   Boeiende lectuur !


 

 •  Dopen van de stad Brussel op de website van het Rijksarchief

  Heb je een voorouder uit Brussel of ben je op zoek naar een geboortedatum van iemand die in Brussel leefde in de 17de of 18de eeuw?
  Dit kan je in principe opzoeken in de parochieregisters, waarin de parochiepriester de dopen, huwelijken en overlijdens noteerde.
  Probleem: in Brussel waren er zeven parochies, en de indices op deze parochieregisters zijn niet altijd volledig, of zijn soms enkel beschikbaar op voornaam. Genealogisch of biografisch onderzoek in Brussel: een tijdrovende klus.
  Daarom besloot een groep Brusselse vrijwilligers in 2010 om de klappers op de Brusselse parochieregisters in te voeren op computer en te publiceren in de zoekrobot van het Algemeen Rijksarchief:
  Zoeken naar personen. Vandaag, acht jaar later, is het project afgewerkt!
  Circa 500.000 namen uit de parochieregisters van zeven parochiekerken werden ingevoerd, van de 16de tot de 18de eeuw.
  Het team analyseerde bovendien de de persoonsgegevens van meer dan 100.000 huwelijken en meer den 100.000 Brusselse overlijdens.
  Opgelet, het gaat niet om de volledige akte, enkel de naam van de dopeling, de datum van de doop en de parochiekerk worden beschreven. Wie meer wil weten (bijv. de namen van de ouders), kan de originele akte online raadplegen via de
  zoekrobot.


 •  Brussel - Burgerlijke Stand :Tafels voor de periode 1871-1910

Wie al eens geconfronteerd werd met opzoekingen in de Brusselse Burgerlijke Stand, zal het er over eens zijn dat dit geen sinecure is.
Vaak moet je meerdere toegangen met afwijkende 'filmtitels' bijeenzoeken om bv. de geboorten van één jaartal te overzien.
Bovendien zijn er voor de periode 1871 tot 1910 geen tienjaarlijkse tafels voorhanden.
Ons medelid, dhr. Pierre De Clerck, die met de hierboven geschetste problemen al te vaak geconfronteerd werd, noteerde gaandeweg, voor eigen gebruik, bij elke jaargang de paginanummers waar je de respectievelijke tafels voor geboorten, huwelijke en overlijden uit die periode kunt terugvinden.
Hij was zo vriendelijk ons zijn resultaten over te maken, zodat iedereen die de de voor laatste decennia van de 19de eeuw in Brussel terecht komt, er dankbaar gebruik zal kunnen maken.

U kunt deze tafels aanklikken op onze Familysearch-webpagina


 •  Parochieregisters van het Stadsarchief Gent online !

Sinds 19 mei 2017 heeft het digitale aanbod van de Gentse Parochieregisters op de website van het Rijksarchief een significante update ondergaan. Nagenoeg alle parochies zijn er nu terug te vinden.

Binnen afzienbare tijd zullen ook de indices, die door de vrijwilligers van het SAG werden aangemaakt op de betoogboeken, overlijdensboeken en doopboeken, beschikbaar worden in de module “zoeken naar personen” (voorlopig resultaat evenwel - momenteel zijn enkel de trouwboeken daar al aanwezig).
Dit is uiteraard goed nieuws voor al wie in zijn kwartierstaat vertakkingen ontmoet die uitmonden in
‘de fiere Gentse Stede’

We herinneren er de lezers aan dat ze de hierboven aangehaalde toegangen ook rechtstreeks kunnen aanklikken op onze ‘homepagina.


 

IN MEMORIAM 

Op 13 april 2017 overleed
Daniel Notredame, erevoorzitter en gewezen penningmeester van Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven.
Hij was vele jaren een heel actief bestuurslid, en stond bovendien, samen met zijn echtgenote Nicole, immer paraat bij zowat elk evenement dat onze vereniging op het getouw zette.
Ongetwijfeld zal hij, en zijn dienstvaardigheid, ook door veel bezoekers van het Rijksarchief te Leuven, blijvend herinnerd worden.


 •  d'Oultremon,  Dotremont, Doltermans, Dottermans ..

Hoe een Luikse naam in Bertem vervelt tot een merkwaardige variant, maar ook over het wedervaren van de vele generaties naamdragers, daarover schreef Jef Vanderwegen een boeiend verhaal neer.

Klik hier, dan kom je te weten hoe de vork aan de steel zit. en hoe je bij de auteur deze publicatie bestellen kunt.

 


 •  Doorzoek de '1940-1945 - US Census

Voortaan kan u via Geneanet, in samenwerking met RootsPoint, een database van meer dan 132 miljoen mensen in de Volkstelling van 1940 in de V.S. doorzoeken
De gegevens zijn volledig geïndexeerd zodat u kunt zoeken op naam, voornaam, plaats, ouders, partner… Dit is een heel belangrijke genealogische database omdat veel van de vermelde personen nog in leven zijn, zodat u kunt zoeken naar verwanten.
Vrij consulteerbaar na registratie bij RootsPoint. Uitzondering evenwel: voor het bekijken van de copies van de originele fiches van de volkstelling (wat vaak nuttig is voor een exact beeld van de gezinssamenstelling) dient een (bescheiden) bedrag / abonnement betaald te worden.
U vindt een link naar deze bron onder
Emigratie op de homepagina van deze webstek.


 •  Het Brussels Notariaat

  In het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) wordt meer dan 2 km archief bewaard van honderden notarissen die actief waren in de Brusselse regio tussen de 16de eeuw en ruwweg 1940.
  Het stelt echter vaak een probleem dat je steeds de naam van de notaris en de datum van de akte moet kennen om iets te kunnen terugvinden over een persoon of familie.
  Dankzij de nota's van burggraaf Fernand de Jonghe d’Ardoye is daar nu verandering in gekomen. Decennialang heeft hij duizenden bundels doorgenomen en geïndexeerd.
  Het gaat om referenties van 73.913 notariële akten, bij elkaar gebracht in elf delen, samen goed voor meer dan 6.000 pagina’s. Elk deel bevat een namen- & plaatsen-index, en voor Brussel ook op namen van huizen en straten, functies, instellingen en beroepen.
  De indices in elk deel verwijzen naar een volgnummer van een akte om de bundel aan te vragen in de leeszaal.
  Let wel; de nota's staan niet online, maar kunnen worden geraadpleegd in de leeszaal.


 •  Onbekend is onbemind ..?
  Op de homepagina van deze webstek kan je voortaan een link naar het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant aanklikken.
  Dit Centrum omvat een erfgoedbibliotheek met meer dan 7000 boeken en tijdschriften over de geschiedenis van onze regio.
  Wil je meer weten over het heden en verleden van de provincie Vlaams-Brabant en haar voorlopers (provincie Brabant en hertogdom Brabant)?
  Loop dan eens binnen: zelfde adres (en openingsuren) als het Rijksarchief Leuven: Vaartstraat 22.
  Klik hier alvast en bekijk hun aanwinstenlijst (2016/1)
  .


 •  Welkom in de virtuele leeszaal genealogie van het Stadsarchief Mechelen

Op dit ogenblik zijn de registers van de burgerlijke stand ouder dan 100 jaar van Mechelen, Heffen, Hombeek, Muizen, Leest en Walem doorzoekbaar (via Databank). Samen zijn die goed voor circa 200.000.

Ook de 391.143 akten uit de Mechelse parochieregisters zijn doorzoekbaar. Het betreft de periode 1303-1796. De akten hebben betrekking op Mechelen stad, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem.

Je kan eveneens zoeken in verschillende registers van notarissen (notariële protocollen) en cijnsboeken.
Om de databank te raadplegen volstaat een snelle registratie.

U kan er makkelijk naartoe via onze webstekpagina  Bij onze buren’


 •  De bibliotheek van FV-Leuven
  is -zoals u weet - te consulteren in de leeszaal van het Rijksarchief Leuven. De collectie werd eens onder handen genomen, herschikt en opnieuw geïnventariseerd. Ook de catalogus werd vernieuwd en ligt ter beschikking in de leeszaal bij de inventarissen van de microfilms, maar is ook op deze webstek online beschikbaar via drie toegangen.
  Meer weten weten over onze bib? Klik hier


 •  Steeds meer inventarissen online beschikbaar

Archiefonderzoek is onmogelijk zonder goede inventarissen. De voorbije jaren zijn honderden toegangen on line beschikbaar gekomen. Voor Rijksarchief Leuven gaat het onder meer over de inventarissen van de schepengriffies, de gemeentearchieven en het archief van de oude universiteit Leuven. Neem een kijkje in onze zoekrobot.
De inventarissen die op papier verschijnen, worden overigens automatisch on line gepubliceerd. Indien gewenst kan je daar ook een pdf afladen.


 •  Digitalisering van kaarten

Het Rijksarchief bewaart tienduizenden kaarten en plattegronden. Hiervan zijn er sinds kort bijna 30.000 in digitale vorm beschikbaarvoorlopig enkel via intranet, in de leeszalen van de Rijksarchieven. De – vaak erg gedetailleerde - beschrijvingen kan u wel van huis uit raadplegen. De meeste kaarten voor Vlaams-Brabant worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief. Wanneer u de naam van uw gemeente intikt in de zoekrobot, zoek dan ook met de oude en de Franstalige schrijfwijze. Voor een overzicht van de collecties klik hier.
Uiteraard is het ook mogelijk om digitale reproducties van kaarten of plattegronden te bestellen.

Tot slot nog dit: indien u graag op de hoogte wordt gehouden over recente inventarissen, tentoonstellingen e.d., kan u zich abonneren op de nieuwsbrief van het Rijksarchief. Zie www.arch.be voor meer informatie.


 •  Parochieregisters online

  Zoals u wellicht weet, zijn er recent heel wat parochieregisters gedigitaliseerd en via de website van het Rijksarchief ter beschikking gesteld. Een overzicht voor Vlaams-Brabant vindt u als u hier klikt.
  Er blijven nog altijd enkele lacunes over. Registers die door kerkfabrieken of gemeentebesturen bewaard worden, kunnen met het akkoord van de betrokken overheden eveneens gedigitaliseerd worden, en voor verschillende gemeenten loopt deze procedure.

 

Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com

Home

Bijgewerkt op 21-062024 © FV-Leuven